Daily Archives: July 28, 2021

กีฬามหาวิทยาลัย

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 1966 ( 1966 Winter Universiade) หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 4 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่ Sestriere อิตาลี ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 กีฬามหาวิทยาลัยโลก ( Universiade) เป็นชื่อการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยจากนานาชาติทั่วโลก อยู่ในการกำกับดูแลของ สหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก (Federation of International University Sports – FISU) โดยชื่อ Universiade เป็นการนำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 คำ คือ university … Continue reading

Posted in ADA COIN | Comments Off on กีฬามหาวิทยาลัย